Prezentacja systemu na konferencji IEEE SMC 2014

Artykuł pod tytułem „A Support System for Selection of Reviewers” został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji Institute of Electrical and Electronics Engineers „Systems, Man, and Cybernetics” (SMC 2014) w San Diego. […]

Wykład o wspomaganiu decyzji redaktora czasopisma w wyborze recenzentów

Wykład zatytułowany „Wspomaganie decyzji redaktora czasopisma w wyborze recenzentów” został wygłoszony w Warszawie podczas drugiego seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych. Szczegółowe informacje o wykładzie znajdują się na stronie: […]

Prezentacja systemu na konferencji BazTech

System wspomagania wyboru recenzentów został zaprezentowany na konferencji „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki” w Poznaniu (17–19 kwietnia 2013). Publikacja pokonferencyjna jest dostępna na stronie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/44

System został uruchomiony

Zakończono projekt i udostępniono publicznie System, a także opublikowano dwutomową pracę pod tytułem „Procedury recenzowania i doboru recenzentów”. Publikacja jest dostępna na stronach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu […]

Czym jest system wspomagania wyboru recenzentów?

Jest to adaptacyjna baza wiedzy, która gromadzi informacje o potencjalnych recenzentach oraz wyłania potencjalnych kandydatów do oceny artykułu naukowego czy wniosku badawczego. Zapytanie do bazy przybiera postać: „Wskaż recenzentów do oceny projektu, do oceny artykułu etc.”. Projekt realizowany był w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

W jaki sposób system może zobiektywizować proces recenzji?

Z badania ankietowego przeprowadzonego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym wynika, że obecnie niewiele ponad 35 procent starających się o granty postrzega recenzowanie jako rzetelne i obiektywne, a wśród samych recenzentów oceny są jedynie nieco wyższe. Założeniem jest, by nowy system ograniczył negatywne zjawiska towarzyszące ocenianiu, na przykład błędy poznawcze wynikające z nieświadomie stosowanych, uproszczonych reguł wnioskowania.

Jakie funkcje zapewnia system?

System zawiera pięć modułów merytorycznych: zbierania danych, klasyfikacji, identyfikacji osób, ekstrakcji słów kluczowych oraz rankingowania. Moduły te to właściwe algorytmy odpowiedzialne za przetwarzanie danych. Użytkownik nie ma do nich bezpośredniego dostępu, dopiero wynik ich działania jest prezentowany przez interfejs. Trzy podstawowe funkcjonalności bazy to:

  • Ranking recenzentów – rekomenduje najodpowiedniejszych recenzentów.
  • Analiza dokumentu – pozwala wyodrębniać słowa kluczowe z tekstu.
  • Bazy danych – dają szansę przeglądania rozmaitych danych: dziedzin naukowych, ludzi, słów kluczowych, publikacji oraz źródeł.