Strona Główna

english |  polski

Deklaracja dostępności serwisu System Wspomagania Wyboru Recenzentów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej System Wspomagania Wyboru Recenzentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • niektóre elementy mają nieodpowiedni kontrast,
 • niektóre elementy graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu,
 • focus na wybranych elementach jest niewidoczny,
 • niewłaściwa struktura nagłówków,
 • nie wszystkie elementy mają prawidłowe opisy dla czytników ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Jendrzejewski adres: dostepnosc@opi.org.pl, telefon 512 014 561. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Adres: al. Niepodległości 188 B
  00-608 Warszawa
 • E-mail: opi@opi.org.pl
 • Telefon: +48 22 570 14 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Do budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia. Dalsze przejście wymaga użycia karty umożliwiającej otwarcie drzwi. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma tłumacza języka migowego oraz nie ma zapewnionej usługi tłumacza on-line.